Fiangonana Loterana Malagasy
Synodam-paritany EOROPA
Fileovana
STRASBOURG

†  JESOSY IRERY IHANY  †

Fiangonana Loterana Malagasy

Tantara sy Rafitra

Vaovao sy artikola

Vaovaon'ny fileovana sy artikola samihafa

Ny Fiangonana

Ny Fiangonana

 

« Fiangonana masina manerana izao tontolo izao – Ny fiombonan’ny olona masina » izany no famaritana ny atao hoe Fiangonana araky ny fanekem-pinoana apostolika.

Ny teny hoe masina no tena mampiavaka azy amin’ny firaisana na fiombonana hafa :

  1. Fahamasinan’ny Fiangonana (sanctam ecclesiam catholicam)
  2. Fahamasinan’ny olona tsirairay (sanctorum communionem)

Tokana ny Fiangonana na dia maro aza satria tenan’i Kristy izy ary Kristy no Lohany.

Arak’izany dia ny olona ao anatiny (ny mino) dia iray ihany koa ao amin’i Kristy.

Ny Fiangonana masina manerana izao tontolo izao dia izay iombonan’ny olona masina (mino) koa na dia maro aza izy dia iray ihany ao amin’i Kristy.

Ny maha Fiangonana ny Fiangonana izany dia ny fahamasinana amin’ny endriny roa dia :

– Fahamasinan’ny Fiangonana

– Fahamasianan’ny mpikambana ao amin’ny Fiangonana

Manana izay mampiavaka azy amin’ny firaisana na fikambanana hafa ary ny Fiangonana dia ny fahamasinana izany. Koa raha te hijoro amin’ny maha izy azy ny Fiangonana ary raha te hanana ny asany eto amin’izao tontolo izao izy dia tsy maintsy hijoro amin’ny fahamasianana fa tsy hanaraka ny fomban’izao tontolo izao.

Raha izany ary dia azo lazaina ve fa ny fahamasinana fa tsy ny fitiavana no maha Fiangonana ny Fiangonana ka mampiray azy ? Mahasolo ny fitiavana ve ny fahamasinana ?

Miseho amin’ny fitiavana ny fahamasinana satria Andriamanitra naneho ny Fahamasinany tamin’ny nitiavany izao tontolo izao. Toy izany koa ny Fiangonana tokony haneho ny fahamasiany amin’ny hitiavany izao tontolo izao amin’ny fitiavana masina izay nomen’Andriamanitra azy.

Ny fitiavana tsy avy amin’ny fahamasinana dia tsy ny fitiavana masina izay nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao.

Ity fitiavana tsy avy amin’ny fahamasinana ity dia ny fitiavan’izao tontolo izao antsoina hoe « philanthropie ». Fitiavana mitady ny azy ihany ka tsy mba manome fa mandray na koa mandroba aza.

Ny fanorenana ny Fiangonana amin’ny fitiavana fa tsy amin’ny fahamasinana ary arak’izany dia manorina azy eo amin’ny philanthropie fa tsy eo amin’ny fitiavana masin’Andriamanitra. Izany hoe tsy misy mahafa ny Fiangonana amin’izao tontolo izao raha izany. Hoy ny Tompo Andriamanitra : « Aoka ho masina ianareo satria masina Aho Tompo Andriamanitrareo » Lev. 11. 44..

 

Ny Fahefan’ny Fiangonana :

Tsy mba avy amin’ny Fiangonana velively ny fahefany.

Christocratique ny Fiangonana izany hoe Kristy no loharano niavian’ny fahefany. Tsy misy fahefana hafa ivelan’ny an’i Kristy ao amin’ny Fiangonana (Mat. 28. 18).

Kristy anefa mampiasa izany fahefany ao amin’ny Fiangonana izany amin’ny alalan’ny fifidianany sy ny fanirahany olona hanatanteraka iraka : (cf. Jao. 15. 16, 19). Arak’izany ary dia tsy mipetraka amin’olona ny fahefana ao amin’ny Fiangonana fa napetraky ny Tompo amin’olona kosa amin’ny alalan’ny fifidianany hanatanteraka ny asa fanompoana (fonctions, ministères) izay atolony hataon’ny tsirairay.(Efes. 4. 11-12).

Mazava arak’izany ary fa ny fanompoana (ministères) ao amin’ny Fiangonana dia olona nofidiny (voaantso) no manatanteraka azy amin’ny fahefan’i Kristy irery ihany(II Kor. 10.8 cf Rom. 13.1)

Koa izay manao izany fanompoana izany tsy araky ny sitrapon’i Kristy sy tsy mifanaraka amin’ny baikony dia tsy misy antony na fotony. Azo lazaina ho sandoka ihany izany.

Ny fanompoana ao amin’ny Fiangonana tsy miankina sy tsy miorina amin’ny fahefan’i Kristy fa fanompoana miorina amin’ny fahefan’olona dia tena fanimbana sy fandravana ny Fiangonana izany. (cf.Jer. 23.1 ; Ez. 34. 2 ; Zak. 11.5).

Mazava arak’izany ary fa ny Fiangonana no toerana isehoana sy iasan’izany fahefana izany (cf. Jao. 18. 36 ; Efes. 5. 24-27), satria « na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny Anarako dia eo afovoany Aho » hoy Jesosy (Mat. 18. 20).

Raha mamaritra ny atao hoe Fiangonana ny Konfesiona Aogostana Art.VII (Confession d’Augsbourg) dia izao no voalazany «  ny Fiangonana dia izay hitoriana marina sy madio ny Filazantsara ary izarana marina ny Sakramenta». Ny fahefan’ny Fiangonana izay natolotr’i Kristy azy izany dia izay mahatonga ny Fiangonana ho fiasam-pahasoavana ho toerana handraisana ny famelan-keloka dia ny famonjena.

Christocratique ny Fiangonana izany hoe fanjakam-pahasoavana ka ny asany rehetra dia ho amin’ny fampandrosoana ny tenan’i Kristy. (Efes. 4. 12).

Koa raha miresaka ny fahefam-piangonana isika dia ireto indrindra no resahina amin’izany :

– Fahefana ara-pampianarana (autorité doctrinale)

– Fahefana ara-pitsipika (autorité disciplinaire)

Raha miresaka ireo isika dia ny Soratra Masina no hany fahefana manamarina azy ireo. Hoy Mama Volahavana : «Aza manaiky fotsiny izay lazako fa hamarino amin’ny Soratra Masina». Ny hoe hamarinina eto izany dia azo adika koa hoe tsaraina.

Raha izany ary dia ny Soratara Masina irery ihany(sola scriptura), no azo hanamarinana na hitsarana ny fahefana miasa ao amin’ny Fiangonana (II Tim. 3. 16)

Hoy ny Apostoly Paoly « Koa ny finoana dia avy amin’ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin’ny tenin’i Kristy» (Rom. 10. 17). Milaza izany fa ny fampianarana sy ny asan’ny Fiangonana rehetra dia tsarain’ny Soratra Masina irery ihany ary ny Soratra Masina irery ihany no marina satria manondro an’i Kristy irery ihany (Solus Christus) Ilay tokana hany Marina (Jao. 14. 6).

 

Pastora Rakotondrazaka HABBERSTAD

 

Fiarahabana

T O N G A S O

Faly miarahaba antsika rehetra tonga eto amin’ny rohin’ny FLME Fileovana Strasbourg.